Εισάγετε λέξη/όρο:

Κατηγορίες

Corner Braking Control (CBC)

< Όλα τα περιεχόμενα

Το σύστημα ελέγχει το φρενάρισμα κατά τη στροφή. Σε συνεργασία με το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου της ευστάθειας, κρίνει πότε και πόσο μπορεί να επιβραδυνθεί ο κάθε τροχός σε μια στροφή. Στην ουσία αλλάζει δυναμικά την κατανομή της πέδησης, κατά τη στροφή.

Πηγή: https://www.gocar.gr/useful/glossary.html

Περιεχόμενα