Εισάγετε λέξη/όρο:

Κατηγορίες

Load Adaptive Control (LAC)

< Όλα τα περιεχόμενα

Συμβάλλει στη βέλτιστη ευστάθεια ανεξαρτήτως φορτίου οχήματος. Παρακολουθεί τη μάζα του οχήματος και ρυθμίζει τη λειτουργία των συστημάτων ESP ανάλογα με τα φορτία, ώστε αυτά να παραμένουν αποτελεσματικά ανεξάρτητα αν το όχημα είναι μερικώς ή πλήρως φορτωμένο.

Πηγή: https://www.gocar.gr/useful/glossary.html#

Περιεχόμενα